Voorwaarden

 1. Eventuele absentie dient door de ouders/verzorgers telefonisch te worden doorgegeven voor de studieaanvang.

 2. Tijdens de schoolvakanties is Ctrl-V gesloten.

 3. Een leerling wordt ingeschreven tot het einde van het cursusjaar. Inschrijving voor een kortere periode is mogelijk, maar altijd met een minimum van drie maanden. Na 1 februari kan men zich alleen voor de rest van het cursusjaar opgeven.

 4. Er geldt een opzegtermijn van 1 maand met inachtneming van de bepalingen vermeld onder punt 3. Deze termijn gaat in per de eerste van de kalender-maand.

 5. Het cursusgeld wordt berekend per kalendermaand (met uitzondering van de zomervakantie) en betaling hiervan dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

 6. In geval dat betaling van de factuur niet of niet tijdig wordt verricht, wordt vanaf de vervaldatum van de verschuldigd gebleven termijn een rente van 1% per maand in rekening gebracht, behoudens extra administratiekosten.
  Indien buitengerechtelijke incassokosten gemaakt moeten worden komen deze voor rekening van de debiteur.

 7. Het cursusgeld wordt bij verwijdering van de leerling wegens wangedrag niet gerestitueerd.

 8. Onder wangedrag wordt verstaan:
  • de leerling houdt zich niet aan de door ons verstrekte opdrachten en/of regels.
  • het gedrag van de leerling is zodanig dat binnen en/of buiten Ctrl-V de goede naam van Ctrl-V wordt aangetast.
  • onmiddellijke schorsing kan volgen als een leerling met alcohol of drugs gesignaleerd wordt in of bij de huiswerkbegeleiding.

 9. Deelnemende leerlingen zijn verplicht de gestelde regels m.b.t. de studie na te leven en de aanwijzingen en opdrachten van ons op te volgen c.q. uit te voeren. Ouders dienen studieadviezen in de thuissituatie zo goed mogelijk op te volgen.

 10. Wanneer een leerling onvoldoende inzet toont, zal hierover contact met de ouders/verzorgers worden opgenomen en indien hierna geen verbetering valt te constateren, zal de begeleiding worden gestaakt.

 11. Voor de begeleiding is Ctrl-V volledig afhankelijk van de medewerking van de leerling. Als de leerling niet meewerkt, of bewust gegevens achterhoudt of vervalst, kan Ctrl-V hiervoor, en voor het dientengevolge niet welslagen van de begeleiding, geen aansprakelijkheid aanvaarden.

 12. Ctrl-V biedt geen garantie voor te behalen studieresultaten en is niet aansprakelijk voor tegenvallende resultaten. Ctrl-V verplicht zich tot alle redelijkerwijs mogelijke inzet van begeleiding.

 13. Ctrl-V aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan, of diefstal van vervoermiddelen en/of persoonlijke eigendommen van cursisten. De ouders/verzorgers zijn aansprakelijk voor alle door hun kinderen aangerichte schade.